REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Od 2 marca 2020r. godz. 08:00 do 13 marca 2020r. godz.15:00 rusza składanie wniosków oraz zgłoszeń o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych. 

System pozwala na rekrutację elektroniczną równocześnie do 3 oddziałów klas I wybranych szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

W tym roku rodzice będą składać wnioski oraz zgłoszenia w formie elektronicznej, następnie wydrukowane i podpisane będzie trzeba dostarczyć do wybranych placówek oświatowych

Link do strony naboru elektronicznego:  www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna   z dnia 14 stycznia 2020 r.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat 

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami

 

Ulice obwodowe Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaworznie

Kryteria rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu

Informacje o rekrutacji