KONKURSU „STAROPOLSKIM OBYCZAJEM ŻEGNAMY ZIMĘ” DLA UCZNIÓW KLAS I-III

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „STAROPOLSKIM OBYCZAJEM ŻEGNAMY ZIMĘ” DLA UCZNIÓW KLAS I-III


I. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie, Jaworzno ul. Zwycięstwa 30.
II. Uczestnicy:
Do konkursu zapraszamy uczniów z klas I -III.  Każda szkoła może złożyć do konkursu nie więcej niż 3 prace. Jeżeli prac będzie więcej zostanie przeprowadzony szkolny konkurs w celu wyłonienia 3 najciekawszych prac.
III. Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie kukły – MARZANNY, z materiałów ekologicznych, recyklingowych (słoma, siano, elementy drewniane, bibuła, papier, tkaniny itp.), o wymiarach od 30 cm do 60 cm maksymalnie.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Pracę należy dostarczyć osobiście do 11 marca 2021 roku na portiernię naszej szkoły, skąd zostaną dostarczone do organizatora konkursu.
Praca powinna zawierać metryczkę z danymi:
• Imię i nazwisko, klasa, szkoła, wiek.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępna pod poniższym linkiem:

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,765,miedzyszkolny-konkurs-plastyczny

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne ilustrujące najlepiej temat przewodni konkursu. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: walory artystyczne, estetyka wykonania, oryginalność
i pomysłowość Marzanny oraz jej trwałość. Za zajęcie I, II i III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia, organizator przewidział nagrody rzeczowe.

V. Ogłoszenie wyników konkursu:
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani mailowo oraz telefonicznie
do 21 marca 2021 roku. Wyniki zostaną również ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

IX. Uwagi dodatkowe:
• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Dokonując zgłoszenia do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji konkursu na stronie Internetowej Organizatora oraz wydania przyznanych nagród.
• Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście.
• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wszystkim uczestnikom wiele radości przy projektowaniu Marzanny. POWODZENIA ! 
 
Koordynator konkursu w SP4 - Barbara Zemanek