Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Załącznik do Zarządzenie nr 10 Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Akty prawne:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie
  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia
  2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
  publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.z  2017r. – poz. 649)

Cel  Procedury:
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w Szkole Podstawowej nr 4  im. Adama Mickiewicza w Jaworznie oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w szkole.

 1. Wychowawca, nauczyciel lub pracownik szkoły po otrzymaniu informacji, że uczeń ma wszy powiadamia niezwłocznie Dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych danej klasy o konieczności natychmiastowego podjęcia przez nich odpowiednich zabiegów higienicznych skóry głowy dziecka oraz domowników ( zakup środków do zwalczania wszawicy w aptece).
 3. Dyrektor zarządza kontrolę ( wykonywaną przez higienistkę szkolną) czystości skóry głowy wszystkich dzieci, grupie lub klasie z zachowaniem zasady intymności  ( kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może być przeprowadzona również z inicjatywy higienistki szkolnej.
 4. Higienistka szkolna zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań. Jednocześnie informuje Dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska ( podaje liczby, bez nazwisk).
 5. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka rodzice /opiekunowie prawni są
  zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły, odizolowania go od innych dzieci i przeprowadzenia odpowiedniego leczenia/kuracji. W czasie
  kuracji dziecko pozostaje w domu. Dziecko wraca do szkoły po całkowitym wyleczeniu.
 6. W przypadku wystąpienia wszawicy w jednym oddziale, Dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekunów danej klasy. Jeżeli wszawica pojawi się w więcej niż jednym oddziale, Dyrektor powiadamia wszystkich rodziców/opiekunów prawnych o konieczności kontroli włosów, skóry głowy i przeprowadzeniu niezbędnych czynności higienicznych i zaleca kontrole głów wszystkich dzieci w szkole. Rodzice /prawni opiekunowie są informowani o planowanej kontroli .
 7. Higienistka szkolna po upływie 7 10 dni kontroluje stan czystości głów dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 8. Jeśli zalecone działania okażą się nieskuteczne, higienistka szkolna zawiadamia Dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadamia Ośrodek Pomocy Społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacja funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
 9. Rodzice /prawni opiekunowie powinni wiedzieć, że kontrola włosów dzieci powinna być nawykiem. Należy sprawdzać włosy dziecka co kilka dni, nie rzadziej, niż raz w tygodniu.
 10. Rodzice /opiekunowie prawni są informowani drogą elektroniczną za pośrednictwem Dziennika Librus.

Postanowienia końcowe:

1.Dyrektor szkoły zobowiązuje rodziców lub prawnych opiekunów do
przestrzegania i respektowania postanowień niniejszej Procedury.

2. Z niniejszą Procedurą zostali zapoznani wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 i. Adama Mickiewicza w Jaworznie.

3. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Procedura zgodna  z zaleceniami Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia